Giới thiệu khoa Du lịch – Khách sạn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KHOA
Khoa Du lịch- Khách sạn được thành lập năm 2007 ban đầu với 3 chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn viên u lịch, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn.
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤGiới thiệu khoa Du lịch – Khách sạn
Chức năng:
Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa;
Giảng dạy chuyên môn thuộc Khoa quản lý;
Làm công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nhiệm vụ:
Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;
Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;
Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy,… Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
Quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB,GV,NV) thuộc Khoa;
Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách;
Phối hợp với các Khoa, phòng Đào tạo – Khảo thí của trường trong việc xây dựng chương trình, sắp thời khóa biểu đối với các học phần do Khoa phụ trách.
Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,GV, NV Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch của trường; đề nghị mua sắm trang thiết bị, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương tiện dạy học của Khoa.
Phối hợp Phòng Kế hoạch –Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, dự thi sau đại học, đi công tác,… của CB,GV,NV trong Khoa.
Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị HSSV, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên (HS-SV).
Phối hợp Phòng Đào tạo – Khảo thí, Phòng Thanh tra –Đảm bảo chất lượng theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học của HSSV; ra đề, chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp; tham gia coi thi; sơ tổng kết học kỳ, năm học, khóa học của HS-SV,…
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
SỨ MỆNH – TẦM NHÌN
– Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài nước.
– Tầm nhìn: Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế..
Giới thiệu khoa Du lịch – Khách sạnNGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Hiện nay khoa đã có 4 chuyên ngành với 3 hệ đào tạo : Cao đẳng, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và trung cấp bao gồm:
Hệ cao đẳng có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Hệ Trung cấp có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn.
Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.